Cambios e devolucións

A devolución   

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC   non se encargará de recoller o produto.   

O cliente deberá devolver ou entregar directamente o produto a  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC, á dirección  ACIBECHERIA  Nº31   15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), sen ningunha demora indebida, e en todo caso nun prazo máximo de catorce días naturais a partir da data en que se formalice o dereito de desistencia do contrato. Entenderase cumprido o prazo se o cliente efectúa a devolución do produto antes da finalización do prazo.   

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC non se fará cargo dos custos da devolución sendo estes por cargo do cliente. A devolución do produto deberá incluír as etiquetas, precintos, accesorios e embalaxes orixinais. O produto devolto non será admitido no caso de que conteña marcas ou manchas de maquillaxes, produtos químicos ou calquera outro tipo de produtos, así como  rayaduras ou marcas do mesmo xeito que non se admitirán a devolución dos produtos que inclúan algún grao de personalización ou pezas modificadas a pedimento do cliente.  

O cliente farase cargo dos custos de devolución do produto.  
   

Reembolso do pago   

O reembolso das cantidades recibidas polo cliente realizarase utilizando os mesmos medios de pago empregados polo cliente, a condición de que non se dispuxo o contrario.    

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC abonará as cantidades satisfeitas polo cliente antes de 14 días naturais dende a data de recepción do dereito de desistencia.   

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC poderá reter o reembolso ata recibir o produto, motivo de desistencia, ou ata que o cliente entregue xustificante de devolución do mesmo, segundo que condición se cumpra primeiro.  

 

Devolución do produto defectuoso   

No caso de que o produto non se atope en bo estado e as causas imputables a este, non sexan consecuencia do cliente, este terá dereito á devolución do produto, informando a  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC do motivo de devolución a través de calquera dos medios facilitados nas presentes condicións de contratación, e sen custo algún para o cliente. Esta devolución por motivo de defecto ou mal estado do produto non será considerada un dereito de desistencia.   

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC comprométese a asumir o custo da devolución e a restituír o produto por un novo de acordo con as condicións aceptadas no momento da venda.   

Se o cliente desexa presentar unha reclamación, o establecemento de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC está situado en  ACIBECHERIA  Nº31   15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) ou a través do correo electrónico trisquelartesania@trisquelartesania.com.     

Dereito de desestimento – Información ampliada

CLAUSULA FORMULARIO DEREITO DE DESISTIMENTO

De conformidade co establecido na normativa vixente e aplicable de protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os datos obtidos deste formulario serán incorporados a un sistema de tratamento automatizado baixo a responsabilidade de  TRISQUEL  ARTESANIA  SC coa finalidade de atender o seu dereito de desistencia en virtude do establecido na Lei 3/2014, do 27 de marzo, pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro.  

Poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión,  portabilidad e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección  ACIBECHERIA, Nº31 CP15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) ou ao correo electrónico trisquelartesania@trisquelartesania.com.  

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna. 

O envío deste formulario implica a formalización do seu dereito de desistencia e en consecuencia, a extinción da obrigación da execución do contrato celebrado entre as partes. Unha vez tramitada a súa solicitude,  TRISQUEL ARTESANÍA  SC remitiralle acuse de recibo por medio da canle de comunicación que vostede indicase no citado formulario. Lembrámoslle, que o deberá conservar como proba do exercicio do seu dereito de desistencia.

Última actualización 1 de xaneiro de 2024

®Trisquel Artesanía, SC

Formulario de desestimiento