Política de privacidade

Datos da propiedade da web:

RAZÓN SOCIAL: TRISQUEL ARTESANIA SC  
NIF: J15627904  
DIRECCIÓN  POSTAL: ACIBECHERIA  Nº31   15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)  
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: trisquelartesania@trisquelartesania.com 
TELÉFONOS: 981576870  
OBXETO PRINCIPAL: Artesania en xeral

Protección de datos  

De conformidade coa normativa vixente e aplicable en protección de datos de carácter persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC con NIF  J15627904 e domicilio social sito en  ACIBECHERIA  Nº31   15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), e que a continuación se relacionan as súas respectivas finalidades, prazos de conservación e bases  lexitimadoras. Para aqueles tratamentos que o requiran, infórmase tamén da posible elaboración de perfís e decisións automatizadas, así como as posibles cesións e as transferencias internacionais que  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC ten previsto realizar:  

TRATAMENTOS REALIZADOS

Xestión do cumprimento normativo

Finalidade: Xestión e tramitación das  obrigacións e deberes que se deriven do cumprimento da normativa á cal está suxeita a entidade  

Prazo de conservación: 

conservación das copias dos documentos ata que prescriban as accións para reclamarlle unha posible responsabilidade  

Base lexítima: O cumprimento dunha lei  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Organismos e/ou administración pública con competencia na materia coa finalidade de cumprir coas obrigacións establecidas na normativa aplicable. Ademais, infórmase que a base  lexitimadora da cesión é cumprir coas obrigacións establecidas na normativa aplicable  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Elaboracións de perfís: Non se prevén 

Boletín

Finalidade: Captación, rexistro e tratamento de datos con finalidades de márketing para  realizar o envío correspondente ó boletín ó cal suscribíuse 

Prazo de conservación: mentres se manteña o consentimento prestado  

Base lexítima: O consentimento do interesado  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: Ningunha  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Elaboracións de perfís: Non se prevén   

Accións Comerciais

Finalidade: Captación, rexistro e tratamento de datos con finalidades de publicidade e prospección comercial dos nosos produtos e/ou servizos  

Prazo de conservación: mentres se manteña o consentimento prestado  

Base lexítima: O consentimento do interesado  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: Ningunha  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Elaboracións de perfís: Non se prevén: 

Rexistro dos usuarios

Finalidade: Captación, rexistro e tratamento de datos para poder rexistrarse como usuario  

Prazo de conservación: mentres perdure o consentimento prestado  

Base lexítima: O consentimento do interesado  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos: 

Cesións: Ningunha  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Elaboracións de perfís: Non se prevén

Xestión de concursos e   promocións

Finalidade: Captación, rexistro e tratamento de datos coa finalidade de realizar concursos, premios e promocións  

Prazo de conservación: durante o prazo estritamente necesario para cumprir coa finalidade anteriormente mencionada, salvo obrigación legal  

Base lexítima: O consentimento do interesado  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: os seus datos poderán ser comunicados en caso de ser necesario a empresas que subvencionen os concursos, premios e/ou promocións  

Transferencias internacionais: Non se prevén

Elaboracións de perfís: Non se prevén     

Xestión da páxina web  

Finalidade: Tratamento e xestión dos datos necesarios para a funcionalidade da páxina web  

Prazo de conservación: mentras perdure o consentimento prestado   

Base lexítima: O consentimento do interesado  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: Non se prevén  

Transferencias internacionais: No se prevén  

Elaboracións de perfís: No se prevén  

   

Formulario web

Finalidade: Atender as súas consultas e/ou solicitudes  

Prazo de conservación: mentras se manteña o consentimento prestado.  

Base lexítima: O consentimento do interesado  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: Ninguna  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Elaboracións de perfís: Non se prevén  

Xestión da compra e/a contratación de servizos

Finalidade: Captación, rexistro e tratamento de datos coa finalidade de xestionar a súa compra, así como para o correcto desenvolvemento, cumprimento e execución do contrato entre ámbalas dúas partes  

Prazo de conservación: durante o prazo necesario para xestionar a compra dos produtos ou servizos adquiridos incluindo posibles devolucións, queixas ou reclamacións asociadas á compra do produto ou servizo en particular  

Base lexítima: A execución dun contrato  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: os seus datos poderán ser comunicados en caso de ser necesario a empresas que subvencionen os concursos, premios e/ou promocións  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Elaboracións de perfís: Non se prevén  

Xestión económica e administrativa

Finalidade: Xestión administrativa, facturación, contabilidade e obrigas legais  

Prazo de conservación: 5 anos en cumprimento da lei tributaria e 10 anos a documentación fiscal en cumprimento da L.O.7/2012 

Base lexítima: O consentimento do interesado  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario á Axencia Tributaria, Bancos, Caixas e Organismos e/ou administración pública con competencia na materia coa finalidade de cumprir coas obrigas tributarias e fiscais establecidas na normativa aplicable. Ademais,  informase que a base lexitimadora da cesión é cumprir coas obrigas establecidas na normativa aplicable  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Elaboracións de perfís: Non se prevén  

Xestión donacións e/ou colaboracións económicas

Finalidade: Tramitación e xestión das donacións e/ou colaboracións económicas fixas ou eventuais  

Prazo de conservación: 10 anos, en cumprimento da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do blanqueo de capitais e da financiación do terrorismo  

Base lexítima: O consentimento do interesado  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: os seus  datos serán comunicados en caso de ser necesario á  Axencia Tributaria, Bancos e Caixas coa finalidade de cumprir coas obrigas tributarias e fiscales establecidas na normativa aplicable. Ademais, infórmase que a base lexitimadora da cesión é cumprir coas obrigacións establecidas na normativa aplicable  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Elaboracións de perfís: Non se prevén  

  

Xestión das reservas

Finalidade: Rexistro e xestión das reservas  

Prazo de conservación: 3 anos, en cumprimento da Orden INT/1922/2003, do 3 de xullo, sobre libros-rexistro e partes de entrada de viaxeiros en establecimentos de hostelería e outros análogos  

Base lexítima: O consentimiento do interesado  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario á  Axencia Tributaria, Bancos e Caixas, Forzas e Corpos de Seguridade e autoridades competentes coa finalidade de cumprir coas obrigas administrativas e de seguridade establecidas na normativa aplicable. Ademáis, infórmase que a base lexitimadora da cesión é cumprir coas obrigas establecidas na normativa aplicable  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Elaboracións de perfís: Non se prevén  

Xestión Bolsa de emprego

Finalidade: Rexistro e tratamento de datos de candidatos para finalidades da selección de persoal referentes a postos de traballo vacantes das entidades colaboradoras e xestión da bolsa de emprego  

Prazo de conservación: mentras perdure o consentimento prestado  

Base lexítima: O consentimento do interesado  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario a Entidades Colaboradoras coa finalidade de xestionar a bolsa de emprego e trasladar a candidatura á empresa colaboradora. Ademais, informase que a base lexitimadora da cesión é o seu consentimento  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Xestión do voluntariado

Finalidade: Xestión dos datos dos voluntarios da entidade  

Prazo de conservación: 10 anos, en cumprimento da Lei Orgánica 7/2012  

Base lexítima: Execución do contrato  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario á Axencia Tributaria, Bancos e Caixas coa finalidade de cumprir coas obrigas tributarias e fiscais establecidas na normativa aplicable. Ademáis, infórmase que a base lexitimadora da cesión é cumprir coas obligacións establecidas na normativa aplicable  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Elaboraciones de perfís: Non se prevén  

Xestión das inscripcions

Finalidade: Rexistro e xestión das inscripcións  

Prazo de conservación: durante o prazo estrictamente necesario para cumprir coa finalidade anteriormente mencionada  

Base lexítima: O consentimento do interesado  

Tipoloxía de Datos: Datos meramente identificativos  

Cesións: os seus datos serán comunicados en caso de ser necesario á Axencia Tributaria, Bancos e Caixas coa finalidade de cumprir coas obrigas tributarias e fiscais establecidas na normativa aplicable. Ademáis,  infórmase que a base lexitimadora da cesión é cumprir coas obligacións establecidas na normativa aplicable  

Transferencias internacionais: Non se prevén  

Elaboracións de perfís: Non se prevén  

Dereitos dos interesados  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC informa aos usuarios que, poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación, supresión,  portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal ante o Responsable do Tratamento, así como á retirada do consentimento prestado.  

Dereito de Acceso: É o dereito do usuario para obter información sobre os seus datos concretos de carácter persoal e do tratamento que se realizou ou realice, así como da información dispoñible sobre a orixe dos devanditos datos e as comunicacións realizadas ou previstas dos mesmos.    

Dereito de Rectificación: É o dereito do afectado a que se modifiquen os datos que resulten ser inexactos ou incompletos. Só poderá satisfacerse en relación a aquela información que se atope baixo o control de  TRISQUEL  ARTESANIA  SC, por exemplo, eliminar comentarios publicados na propia páxina, imaxes ou contidos web onde consten datos de carácter persoal do usuario. 

 Dereito á Limitación de tratamento: É o dereito a que se limiten os fins do tratamento previstos de forma orixinal polo responsable do tratamento.  

Dereito de Supresión: É o dereito para suprimir os datos de carácter persoal do usuario, fóra do previsto no propio  RGPD ou noutras normativas aplicables que determinen a obrigatoriedade da conservación dos mesmos, en tempo e forma.  

Dereito de  portabilidad: O dereito para recibir os datos persoais que o usuario, facilitase, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitilos a outro responsable.  

Dereito de Oposición: É o dereito do usuario a que non leve a cabo o tratamento dos seus datos de carácter persoal ou se cese o tratamento dos mesmos por parte de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC.  

Para poder exercer calquera dos dereitos descritos anteriormente deberá cumprir cos seguintes requisitos: 

 

Presentación dun escrito á dirección  ACIBECHERIA  Nº31  15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) (á atención de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC) ou ben por correo electrónico a trisquelartesania@trisquelartesania.com.   

O escrito remitido polo titular dos datos que solicite o exercicio deberá de cumprir os seguintes requisitos legais:  

Nome, apelidos do interesado e copia do DNI/ NIE ou calquera documento identificativo. Nos excepcionais casos en que se admita a representación, será tamén necesaria a identificación polo mesmo medio da persoa que lle representa, así como o documento acreditativo da representación. A fotocopia do DNI poderá ser substituída sempre que se acredite a identidade por calquera outro medio válido en dereito.  

Petición en que se concreta a solicitude. (Exercicio no que se solicita a información á que se quere acceder). Se non fai referencia a un ficheiro concreto facilitaráselle toda a información que se teña cos seus datos de carácter persoal. Se solicita información dun ficheiro en concreto, só a información deste ficheiro. Se solicita información relativa a un terceiro nunca se poderá facilitar. Se o solicita por teléfono indicaráselle que o faga por escrito e informaráselle de como o pode facer e a dirección á que ten que envialo. Nunca se lle dará información por teléfono.  

 Enderezo a efectos de notificacións.  

Data e sinatura do solicitante.  

Documentos acreditativos da petición que formula.  

O interesado debe utilizar calquera medio que permita acreditar o envío e a recepción da solicitude.  

Por último, informámoslle que Vostede ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos no caso de que teña coñecemento ou considere que un feito poida supoñer un incumprimento da normativa aplicable en materia de protección de datos.  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC comprométese a adoptar as medidas técnicas e organizativas necesarias, acorde ao nivel de riscos que acompañan os tratamentos realizados por estas e indicados no apartado dos termos e condicións de uso, de forma que garantan a súa integridade, confidencialidade e dispoñibilidade.  

  

 

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 1 de xaneiro de 2024

®Trisquel Artesanía, SC