Aviso legal

Introdución

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico ( LSSI-CE),  TRISQUEL  ARTESANIA  SC informa que é titular do sitio web. De acordo coa esixencia do artigo 10 da citada Lei,  TRISQUEL  ARTESANIA  SC informa dos seguintes datos:   

RAZÓN SOCIAL: TRISQUEL ARTESANIA SC  
NIF: J15627904  
DIRECCIÓN  POSTAL: ACIBECHERIA  Nº31   15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)  
DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: trisquelartesania@trisquelartesania.com 
TELÉFONOS: 981576870  
OBXETO PRINCIPAL: Artesania en xeral

Usuario e réxime de responsabilidades

A navegación, acceso e uso polo sitio web de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC confire a condición de usuario, pola que se aceptan, dende a navegación polo sitio web de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC, todas as condicións de uso aquí establecidas sen prexuízo da aplicación da correspondente normativa de obrigado cumprimento legal segundo o caso.  

O sitio web de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC proporciona gran diversidade de información, servizos e datos. O usuario asume a súa responsabilidade no uso correcto do sitio web. Esta responsabilidade estenderase a:  

  A veracidade e licitude das informacións achegadas polo usuario nos formularios estendidos por  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC para o acceso a certos contidos ou servizos ofrecidos pola web.  

  O uso da información, servizos e datos ofrecidos por  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC contrariamente ao disposto polas presentes condicións, a Lei, a moral, os bos costumes ou a orde pública, ou que de calquera outro modo poidan supoñer lesión dos dereitos de terceiros ou do mesmo funcionamento do sitio web.  

Política de ligazóns e exencións de responsabilidade

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC non se fai responsable do contido dos sitios web aos que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas no seu sitio web e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutros sitios da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de sitios alleos á súa propiedade aos que se poida acceder por medio das ligazóns.  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera dano aos usuarios do seu sitio web, que puidesen derivarse da navegación polo seu sitio web. En consecuencia,  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.  

Modificacións

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC resérvase o dereito para realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, no contido do seu sitio web. Tanto no referente aos contidos do sitio web, como nas condicións de uso do mesmo, ou nas condicións xerais de contratación. Ditas modificacións poderán realizarse a través do seu sitio web por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas no web e ata que non sexan modificadas validamente por outras posteriores.  

Propiedade intelectual e industrial

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC por si mesma ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC. Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, como os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.  

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto na Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC.  

O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O usuario deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado nas  páxinas de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC.  

Certificado  SSL ( SECURE  SOCKETS  LAYER)

O CERTIFICADO  SSL proporciona autenticación, privacidade e seguridade da información entre  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC e o usuario.  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC dispón dun certificado de seguridade que se utiliza por CERTIFICADO  SSL para realizar conexións seguras.  

Neste proceso establécense varios parámetros para realizar a conexión de forma segura e establécese usando chaves preestablecidas, codificando e  descodificando todos os datos enviados ata que a conexión sexa pechada.  

Accións legais, lexislación aplicable e xurisdición

TRISQUEL  ARTESANIA  SC  resérvase, así mesmo, a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos, ou polo incumprimento das presentes condicións.  

A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia respecto diso.  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC ten o seu domicilio na Coruña, España.  

Os contratos celebrados por vía electrónica nos que interveña como parte un consumidor presumiranse celebrados no lugar en que este teña a súa residencia habitual.  

Os contratos electrónicos entre empresarios ou profesionais, en defecto de pacto entre as partes, presumiranse celebrados no lugar en que estea establecido o prestador de servizos.  

Resolución de litixios en liña conforme ao Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013: A Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en liña, a cal se atopa dispoñible na seguinte ligazón:  https:// ec. europa.eu/ consumers/ odr/  

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 1 de xaneiro de 2024 

®Trisquel Artesanía, SC