Termos e Condicións

CONDICIÓNS XERAIS DE CONTRATACIÓN - PRODUTOS  

Información previa ao proceso contractual  

A presente páxina web é propiedade de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC con NIF  J15627904 e enderezo fiscal en  ACIBECHERIA  Nº31   15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña).  

As condicións Xerais de Contratación regulan a relación de venda a distancia entre  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC e o usuario ou cliente, dacordo coas estipulacións legais, en especial, a Lei 7/1998, do 13 de abril, sobre Condicións Xerais de Contratación,  a Lei 3/2014, do 27 de marzo pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e Usuarios, Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, Regulamento Xeral de Protección de Datos (UE) 2016/679, a Lei 7/1996, do 15 de xaneiro de Ordenación do Comercio Comerciante polo miúdo, e á Lei 34/2002 do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico.  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC resérvase o dereito para realizar as modificacións que considere oportunas, sen aviso previo, nas Condicións Xerais. Ditas modificacións poderán realizarse, a través das súas  websites, por calquera forma admisible en dereito e serán de obrigado cumprimento durante o tempo en que se atopen publicadas na web e ata que non sexan modificadas válidamente por outras posteriores. Con todo,  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC resérvase o dereito de aplicar, en determinados casos, unhas Condicións Particulares de Contratación con preferencia ás presentes Condicións Xerais cando o considere oportuno, anunciándoas en tempo e forma oportunos.  

O obxecto da páxina web é  Artesanía en xeral. 

A duración do contrato quedará vinculada á entrega do produto sen prexuízo do dereito de desistencia.  

Como usuario ou cliente declara expresamente coñecer, entender e aceptar as condicións de uso e estas condicións xerais de contratación. Do mesmo xeito, declara ser maior de idade e ter a capacidade xurídica e de obrar necesarias para o acceso aos sitios web de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC e a contratación por medio dos mesmos.  

A Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en liña que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/  

Para adquirir os nosos produtos, vostede pode dirixirse ao apartado correspondente da nosa tenda en liña.   

Poderá rexistrarse como usuario da web para realizar a compra en liña no apartado correspondente na propia web. De conformidade coa normativa aplicable e vixente en materia de protección de datos,  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC informa aos usuarios que os datos persoais solicitados durante o proceso de rexistro e posterior compra, serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC, coa finalidade de tramitar as devanditas accións por parte do usuario e xestionar actuacións posteriores derivadas das mesmas.   

Os seus datos conservaranse o prazo estritamente necesario para cumprir coas finalidades anteriormente previstas, salvo obrigación legal de conservación.  

Informámoslle que a base legal do tratamento dos seus datos é a correcta execución do contrato entre as partes e o consentimento.  

De acordo cos dereitos que lle confire a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión,  portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección mencionada máis arriba ou ao correo electrónico trisquelartesania@trisquelartesania.com. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.  

Durante o proceso de compra deberá identificarse co nome de usuario e o contrasinal proporcionados. Estes datos non serán públicos. Vostede faise responsable de tratar confidencial e responsablemente a identidade e contrasinal obtidas no rexistro como cliente, non podendo cedelas a outro. Pode modificar a información rexistrada en calquera momento, na súa área de cliente. Neste mesmo apartado vostede terá acceso a un histórico dos seus pedidos, este só é un apartado de consulta pero permítese a súa xestión, podendo o usuario eliminar aqueles rexistros que considere non é necesario visualizar.  

Finalizado o proceso de compra o cliente recibirá unha confirmación do mesmo por correo electrónico. É imprescindible que durante o proceso de compra o usuario indique un correo electrónico válido. Se en 24 horas desde a finalización do pedido non recibe a confirmación, póñase en contacto con  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC nos teléfonos de atención ao cliente +34 669 522 269  ·  +34 620 296 339  ·  981576870 ou mediante o correo electrónico trisquelartesania@trisquelartesania.com.   

Todos os contidos da web están en galego.  

O cliente, ao recibir o produto na dirección de entrega facilitada, recibirá unha factura ou copia do pedido.  

Oferta e vixencia  

En caso dun produto en oferta, sempre se indicará xunto ás súas características esenciais, o prezo de oferta e a validez da mesma.  

En cumprimento da normativa vixente  TRISQUEL  ARTESANíA  SC ofrece información sobre todos os artigos en venda, as súas características e prezos. Con todo,  TRISQUEL  ARTESANíA  SC resérvase o dereito para retirar, repoñer ou cambiar os produtos que se ofrecen a través da súa páxina web, mediante o simple cambio no contido da mesma. Desta forma, os produtos ofrecidos en cada momento pola web rexeranse polas Condicións Xerais de Contratación vixentes en cada caso. Así mesmo, a empresa terá a facultade de deixar de ofrecer, sen aviso previo e en calquera momento, o acceso aos produtos mencionados.  

Características esenciais dos produtos  

Os produtos ofertados na nosa tenda en liña, incorporan unha fotografía e as características esenciais do mesmo, esta é a información obtida do propio fabricante. A cor do produto, observable na fotografía non é vinculante. Nas características identifícase o mesmo.  

Garantías 

Todos os produtos ofrecidos na páxina web gozan da garantía comercial do provedor do mesmo.  TRISQUEL  ARTESANIA  SC dispón dun servizo de posvenda, mentres estea vixente a garantía, o cliente poderá executala dirixíndose ao establecemento de  TRISQUEL  ARTESANÍA SC, ao servizo de posvenda, por correo electrónico a trisquelartesania@trisquelartesania.com ou aos puntos establecidos polo propio provedor. En caso de dúbida poderá dirixirse ao teléfono de atención ao cliente 981576870 ou mediante o correo electrónico trisquelartesania@trisquelartesania.com.   

Prezos 

Todos os produtos indican o prezo de venda en Euros e inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE).  

Se fose aplicable calquera outro imposto, así se indicaría ( IGIC ou  IPSI). 

Gastos de entrega e transporte  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC só realiza envíos cobrando un importe adicional en Euros, en concepto de gastos de envío.  

A entrega de produtos realízase a través de  GLS  SPAIN  

Formas de pago   

O cliente poderá abonar o importe do seu pedido optando por calquera das seguintes formas. Durante o proceso de compra deberá indicar a súa elección:  

Tarxeta de crédito VISA, AMEX ou MASTERCARD  

Todas as operacións que implican a transmisión de datos persoais ou bancarios realízanse utilizando unha contorna segura, un servidor baseado na  tecnoloxía de seguridade estándar  SSL ( Secure  Sockets  Layer). Toda a información que nos transmita viaxa cifrada a través da rede.  

Así mesmo os datos sobre a súa tarxeta de crédito son introducidos directamente na páxina do banco, no  TPV (Terminal Punto de venda do Banco) e non son introducidos nin rexistrados en ningún servidor de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC.  

Así mesmo os datos sobre a súa tarxeta de crédito son introducidos directamente na páxina do banco, no  TPV Virtual ( Redsys) e non son introducidos nin rexistrados en ningún servidor de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC. Para pagar conectarase directamente á plataforma de pago electrónico  Redsys  https:// sis. redsys.es/ sis/ realizarPago.  

Para máis información, pode consultar a seguinte ligazón: http://www.redsys.es.  

Ao pagar con tarxeta VISA, AMEX ou MASTERCARD solicitaránselle sempre os seguintes datos: o número de tarxeta, a data de caducidade, e un Código de Validación que coincide coas tres últimas cifras do número impreso en  cursiva no reverso da súa tarxeta VISA, AMEX ou MASTERCARD, ofrecendo, desta forma, máis garantías acerca da seguridade da transacción.  

Esta forma de pago é válida unicamente na web.  

Cando o importe dunha compra fose cargado fraudulenta ou indebidamente utilizando o número dunha tarxeta de pago, o seu titular poderá esixir a inmediata anulación do cargo. En tal caso, as correspondentes anotacións de debo e  reabono nas contas do provedor e do titular efectuaranse o máis axiña posible.  

Con todo, se a compra fose efectivamente realizada polo titular da tarxeta e a esixencia de devolución non fose consecuencia de exercerse o dereito de desistencia ou de resolución e, por tanto, esixise indebidamente a anulación do correspondente cargo, aquel quedará obrigado fronte a  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC ao  resarcimiento dos danos e prexuízos ocasionados como consecuencia da devandita anulación.  

Transferencia Bancaria

 Ao seleccionar a transferencia bancaria recibirá, xunto coa confirmación do seu pedido, un e-mail cos datos bancarios de  TRISQUEL  ARTESANIA  SC.  

É moi importante que ao realizar a transferencia indique no asunto o número de pedido, así como o seu nome e apelidos, e realice a transferencia dentro dos 3 días posteriores á data de confirmación do pedido para poder validalo.  

Se  o  desexa,  pode  enviarnos  o  xustificante  da transferencia,   por e-mail   a trisquelartesania@trisquelartesania.com. Pero en calquera caso, non se considerará efectivo o pedido ata que o noso departamento de administración non teña confirmación bancaria da transferencia.  

Lembrarlle que o pago se ten que realizar en EUROS e que todas as eventuais comisións de cambio e bancarias corren pola súa conta.  

No caso de transferencias bancarias realizadas desde fóra de España, é moi importante que ao ordenar a transferencia comunique sempre ao seu banco facerse cargo das comisións en orixe, aquelas comisións bancarias e gastos correspondentes á súa entidade. De non ser así,  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC podería paralizar o envío do seu pedido ao non recibir a cantidade íntegra do mesmo.  

As posibles comisións de cambio e bancarias corren a cargo do cliente.  

Bizum 

É un servizo rápido e sinxelo onde pode enviar e recibir diñeiro a través da  app da súa entidade bancaria. O diñeiro chega á nosa a conta de maneira  inmediata  e de forma segura.  

Máis información en  Bizum:  https:// bizum.es/ politica-de-privacidade/

 

Execución do pedido  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC comprométese a entregar o pedido nun máximo de 5 días laborais en península, a partir do día seguinte ao pedido.  

A dispoñibilidade dos produtos ofrecidos por  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC pode variar en función da demanda dos clientes. A pesar de que  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC actualiza o stock periodicamente, o produto solicitado polo cliente podería estar esgotado nese momento. En caso de non execución por indispoñibilidade,  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC no momento que teña coñecemento desta situación notificarao ao cliente, por medio dun correo electrónico. O período desta comunicación non superará en ningún caso o prazo máximo de 30 días.  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC poderá dar a dobre opción de: fornecer ao cliente sen aumento de prezo, un produto de características similares, ou salvo razóns xustificadas e demostrables por  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC dentro deste mesmo período abonar as sumas pagas polo pedido anulado.

  

Dereito de desistencia  

O comprador dispoñerá dun prazo de catorce días naturais para desistir, a partir do día que o cliente  reciba o produto, sen penalización algunha e sen indicación dos motivos.  

O exercicio do dereito de desistencia deberá realizarse mediante notificación a través de comunicación telefónica ao número 981576870, dirixíndose ao correo electrónico trisquelartesania@trisquelartesania.com, remitindo o seu escrito á nosa dirección postal  ACIBECHERIA  Nº31   15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), ou ben a través do formulario de desistencia.  

Segundo o establecido no artigo 103 da Lei 3/2014, do 27 de marzo pola que se modifica o texto refundido da Lei Xeral para a Defensa dos consumidores e Usuarios, as subministracións de servizos ou bens confeccionado conforme ás especificacións do consumidor ou claramente personalizados, ou que, pola súa natureza, non poidan ser devoltos ou poidan deteriorarse ou caducar con rapidez, están exentos de desistencia.  

A devolución  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC  non se encargará de recoller o produto.  

O cliente deberá devolver ou entregar directamente o produto a  TRISQUEL  ARTESANIA  SC, á dirección  ACIBECHERIA  Nº31   15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), sen ningunha demora indebida, e en todo caso nun prazo máximo de catorce días naturais a partir da data en que se formalice o dereito de desistencia do contrato. Entenderase cumprido o prazo se o cliente efectúa a devolución do produto antes da finalización do prazo.  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC non se fará cargo dos custos da devolución sendo estes por cargo do cliente. A devolución do produto deberá incluír as etiquetas, precintos, accesorios e embalaxes orixinais. O produto devolto non será admitido no caso de que conteña marcas ou manchas de maquillaxes, produtos químicos ou calquera outro tipo de produtos, así como  ralladuras ou marcas do mesmo xeito que non se admitirán a devolución dos produtos que inclúan algún grao de personalización ou pezas modificadas a pedimento do cliente.  

O cliente farase cargo dos custos de devolución do produto.  

Reembolso do pago  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC abonará as cantidades satisfeitas polo cliente antes de 14 días naturais dende a data de recepción do dereito de desistencia.  

O reembolso das cantidades recibidas polo cliente realizarase utilizando os mesmos medios de pago empregados polo cliente, a condición de que non se dispuxo o contrario.  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC poderá reter o reembolso ata recibir o produto, motivo de desistencia, ou ata que o cliente entregue xustificante de devolución do mesmo, segundo que condición se cumpra primeiro.  

 Devolución do produto defectuoso  

No caso de que o produto non se atope en bo estado e as causas imputables a este, non sexan consecuencia do cliente, este terá dereito á devolución do produto, informando a  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC do motivo de devolución a través de calquera dos medios facilitados nas presentes condicións de contratación, e sen custo algún para o cliente. Esta devolución por motivo de defecto ou mal estado do produto non será considerada un dereito de desistencia.  

TRISQUEL  ARTESANÍA  SC comprométese a asumir o custo da devolución e a restituír o produto por un novo dacordo coas condicións aceptadas no momento da venda.  

Se o cliente desexa presentar unha reclamación, o establecemento de  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC está situado en  ACIBECHERIA  Nº31   15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña) ou a través do correo electrónico trisquelartesania@trisquelartesania.com.   

Xurisdición 

Así mesmo,  TRISQUEL  ARTESANIA  SC reservase a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida do seu sitio web e contidos ou polo incumprimento das presentes condicións.  

A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición ordinaria cumprindo coas normas sobre xurisdición e competencia respecto diso.  TRISQUEL  ARTESANÍA  SC ten o seu domicilio na Coruña, España.  

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 1 de xaneiro de 2024

®Trisquel Artesanía, SC